CityPost Shop

App + Apk Download
6
 
CityPost Shop
 
App Store
 

App Details:

 • Version 1.0
 • Created & Sold by Dan Doan
 • Released on June 11, 2018
 • File Size: 52 MB
 • Price: Free!
 • Age Rating: 4+
 • Categories: Business & Productivity
 

Description:

1) Tạo đơn hàng của bạn
2) Quản lý và theo dõi tình trạng đơn hàng của bạn
3) Thống kê doanh thu COD và tình trạng COD của từng đơn hàng
4) Gửi khiếu nại về đơn hàng cho chúng tôi
5) Nhận thông báo về tình trạng đơn hàng khi có thay đổi
 
 

iPhone Screenshots:

 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 • Screenshot
 
 
Too few ratings for this version.